Iron Ore 

Iron Ore

sell price:

10

type:

resource

Iron Ore Metadata

All Stardew metadata tags