Gold Axe 

10000 

type:

tool

Gold Axe Metadata

All Stardew metadata tags